1. Program profilaktyki alkoholowej NOE – realizowany przez nasz zespół nieprzerwanie od 1993 roku:

Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież do udziału w Programie Profilaktyki Alkoholowej NOE (zalecany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)Jest on przeznaczony dla dużych grup młodzieży – klas V-VI szkół podstawowych, klas I-III gimnazjów, klas I, II, III i IV Liceów Ogólnokształcących, szkół zawodowych i wszystkich innych szkół ponadpodstawowych, domów poprawczych, pogotowia opiekuńczego itp. (ilość uczestników do 300 osób, przy większej liczbie uczestników, niezbędne jest nagłośnienie i uczestnicy siedzący na krzesłach).

Program NOE powstał w wyniku doświadczeń wielu ludzi. Wynikiem tego jest m.in. niekonwencjonalna forma prowadzenia spotkania jako mitingu. Młodzież oczekująca raczej nudnego wykładu czy też prelekcji niespodziewanie staje się aktorami w przedstawieniu, bierze aktywny udział w scenkach, psychodramach, odpowiada na pytania itp. Realizatorzy starają się unikać dydaktycznych pouczeń stwarzając atmosferę ciepła i bliskości. Procentuje to w dalszej części spotkania prawdziwym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Spotkanie prowadzone jest przez 2-3 osobowy zespół realizatorów i trwa ok. 3 godzin.

Nasz Program to odpowiedź na bardzo konkretne potrzeby chwili (galopujący wzrost spożycia alkoholu wśród młodzieży, przyrost zatrzymań młodocianych w izbach wytrzeźwień) bazujący na unikalnej konstrukcji doświadczeń twórców z fachową wiedzą o chorobie alkoholowej i profilaktyce. Efektywność Programu jest wysoka. Dociera do nas wiele informacji o młodzieży, która w wyniku udziału w programie NOE, nawiązuje kontakty z grupami Alateen, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi ośrodkami pomocowymi. Spotkania z nami są wysoko oceniane przez uczestników spotkań. Świadczą o tym wysokie oceny wystawiane Programowi przez młodzież na anonimowych ankietach.

Zajęcia obejmują:

– przekazanie podstawowej wiedzy nt. szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu, procesu uzależnienia.

– edukację nt. funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym, problem współuzależnienia oraz roli dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, funkcjonowanie w przyszłości, problem Dorosłych Dzieci Alkoholików

– elementy edukacji prowadzące do zmiany przekonań normatywnych dot. zażywania alkoholu.

– elementy treningu asertywnych zachowań – umiejętność odmawiania i radzenia sobie z naciskiem grupy rówieśniczej.

– elementy warsztatów psychologicznych uruchamiające proces decyzyjny uczestników prowadzący do podjęcia decyzji o nie zażywaniu alkoholu

– promowanie zdrowego stylu życia, postaw prozdrowotnych.

– informacje o telefonach zaufania, placówek zajmujących się problemem uzależnień na terenie gdzie realizowany jest Program NOE

– odpowiedzi na pytania, przekazanie materiałów informacyjno – edukacyjnych i ankiety zwrotne od uczestników.

         Rodzaj działań: mini-wykłady, „burza mózgów”, odgrywanie scenek – psychodrama, dyskusja kontrolowana, praca w małych grupach, świadectwa uczestników.

Aby profilaktyka uzależnień była skuteczna, winna być wsparta kompleksowymi działaniami dla tych grup społecznych, które mają wpływ na młodych ludzi, tj.: rodziców, nauczycieli, urzędników samorządowych, sprzedawców napojów alkoholowych Serdecznie zachęcamy aby zajęcia dla dzieci i młodzieży uzupełniać takimi zajęciami, które mamy w ofercie.

 1. Program profilaktyczno-edukacyjny DEBATA ALKOHOLOWA

(rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie) dla dzieci i młodzieży w wymiarze trzech godzin, (przewidziany dla uczniów jednej klasy szkolnej – V-VIII szkoły podstawowe i oraz uczniów klas ponadpodstawowych), dwie osoby prowadzące.

Zgodnie z teorią profilaktyczną opisywany program zawiera 4 wiodące strategie profilaktyczne wg W. Hansena:

 • Praca nad przekształceniem przekonań normatywnych.
 • Osobiste postanowienie.
 • Cenione wartości – zachowania destrukcyjne.
 • Wiedza o konsekwencjach.

Podczas zajęć przekazywane są podstawowe informacje na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu oraz procesu uzależnienia. Poprzez debatę i edukację zweryfikowane zostają mity oraz przekonania normatywne dotyczące używania napojów alkoholowych. Młodzież wypełnia anonimową ankietę, która wskazuje grupę ryzyka i podwyższonego ryzyka spośród uczestników. Następnie poprzez elementy treningu asertywności uczestnicy uczą się odmawiać spożywania alkoholu oraz radzić z naciskiem grupy rówieśniczej. Zgodnie z teorią profilaktyczną opisywany program zawiera 4 wiodące strategie profilaktyczne wg W. Hansena:

 1. Praca nad przekształceniem przekonań normatywnych.
 2. Osobiste postanowienie.
 3. Cenione wartości – zachowania destrukcyjne.
 4. Wiedza o konsekwencjach.

Warsztaty są prowadzone przez dwie osoby, obejmują:

 • przekazanie podstawowej wiedzy nt szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu, procesu uzależnienia.
 • Elementy warsztatów psychologicznych sprzyjające otwartości i poczuciu bezpieczeństwa umożliwiające nawiązanie dobrego kontaktu między uczestnikami, a prowadzącymi.
 • Elementy debaty mające służyć zweryfikowaniu mitów dotyczących używania napojów alkoholowych
 • Elementy edukacji prowadzące do zmiany przekonań normatywnych dot. zażywania alkoholu.
 • Przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród uczestników spotkania mającej na celu wychwycenie grupy ryzyka i podwyższonego ryzyka
 • Elementy treningu asertywnych zachowań – umiejętność odmawiania i radzenia sobie z naciskiem grupy rówieśniczej.
 • Elementy treningu asertywnych zachowań uczących konstruktywnego rozwiązywania problemu nieśmiałości i oceny grupy rówieśniczej
 • Debata uczestników programu nt co można zrobić aby ograniczyć spożycie alkoholu wśród młodzieży
 • Elementy warsztatów psychologicznych uruchamiające proces decyzyjny uczestników prowadzący do podjęcia decyzji o nie zażywaniu alkoholu
 • Promowanie zdrowego stylu życia, postaw prozdrowotnych.
 • Informacje o telefonach zaufania, placówek zajmujących się problemem uzależnień
 • Odpowiedzi na pytania, ankiety zwrotne od uczestników.
 • Rodzaj działań:
  Mini-wykłady, „burza mózgów”, odgrywanie scenek – psychodrama, dyskusja kontrolowana, praca w małych grupach, świadectwa uczestników, mini-wykład,

elementy treningów psychologicznych (asertywności, kierowania procesem
Cel debaty

 • Zintegrowanie działań na rzecz profilaktyki wśród społeczności lokalnych.
 • Kształtowanie właściwych postaw społecznych młodych ludzi,
 • zweryfikowanie mitów dotyczących używania alkoholu
 • uświadomienie uczestnikom wpływu napojów alkoholowych na ich ciało i środowisko w jakim żyją
 • „Burzenie” przekonań normatywnych z zakresu korzyści z używania alkoholu
 • zniechęcenie do sięgania po alkohol poprzez uświadomienie konsekwencji jego używania, w tym konsekwencji prawnych
 • ukierunkowanie uczestników na podjęcie decyzji o unikaniu kontaktu z alkoholem
 • nabycie umiejętności asertywnego odmawiania spożywania alkoholu przez nieletnich
 • nabycie umiejętności nie ulegania naciskowi grupy rówieśniczej
 • wyłonienie z grupy (poprzez ankietę omawianą w trakcie programu) osób z grupy ryzyka i podwyższonego ryzyka wejścia w uzależnienie
 1. Kompleksowe programy wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI

Zapraszam do realizacji bardzo skutecznych programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI, dla dzieci w przedszkolach w wieku 4-6 lat oraz klas I – III szkoły podstawowej, rodziców oraz rodziców i nauczycieli szkół podstawowych. Program kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki” (rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie) jest programem informacyjno – edukacyjnym dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli.

Warsztaty są prowadzone na terenie szkoły. Trwają do 3-6 godzin – dla dzieci, maksymalna liczba uczestników to 30 uczniów oraz do 2 godzin dla nauczycieli i do 2 godzin dla rodziców , prowadzone przez 2 osoby, maksymalna liczba uczestników to 20 – 30 rodziców i 20- 30 nauczycieli. (można realizować zajęcia w dowolnych konfiguracjach, czyli: same zajęcia dla dzieci, dodatkowo zajęcia dla rodziców lub nauczycieli, albo dla wszystkich 3 grup)

Projekt, ten kompleksowo dba o profilaktykę uzależnień, jest on zaadresowany do małych dzieci (klas 1-3 szkół podstawowych) oraz ich rodziców i wychowawców, co pozwala wpływać na kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych (rodzice, nauczyciele) oraz budowanie przekonań (dzieci) sprzyjających trzeźwości. Profilaktyka pierwszorzędowa, skierowana do odbiorcy bez utrwalonych mitów dot. spożywania narkotyków i doświadczeń w tym zakresie jest według wszelkich badań najbardziej skuteczna.

Program wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI to zajęcia w którym dorosły podejmuje rozmowę z dzieckiem na temat zagrożeń związanych z substancjami zabierającymi wolność. Ta forma pracy uwzględnia prawidłowości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Podjęcie tematu uzależnień przez pryzmat wyobrażonej sytuacji ujmuje problem w pewne ramy. Problem używania substancji psychoaktywnych nie zostaje ukazany wprost, lecz może być przez dzieci zidentyfikowany jeśli miały już informacje lub obserwacje na ten temat. Jeżeli jest to im zupełnie obce będą uczyły się prawidłowych zachowań w przypadku zagrożenia. Skuteczność profilaktyki dla dzieci w przedszkolach ( 4-6 latki) oraz klasach I-III szkoły podstawowej wg. badań Pracowni Profilaktyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego sięga 60 %-70% !!! , warto podjąć działania profilaktyczne, tam gdzie są najskuteczniejsze.

Zakładane cele PP CUKIERKI to:

 • przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających – narkotyków
 • kompleksowe i komplementarne oddziaływania profilaktyczne (edukacyjno-informacyjne) obejmujące wiele grup społecznych: dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
 • kształtowanie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi
 • rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły
 • ukierunkowanie uczestników na podjęcie decyzji o unikaniu kontaktu z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi
 • nabycie umiejętności asertywnego odmawiania
 • nabycie umiejętności nie ulegania naciskowi grupy rówieśniczej
 • kształtowanie u rodziców i nauczycieli prawidłowych postaw wychowawczych i sposobów reagowania sprzyjającym trzeźwości i chroniących dzieci przed uzależnieniem
 • wzmocnienie autorytetu nauczyciela i rodzica w oczach dziecka
 • wzmocnienie postaw wychowawczych rodziców i nauczycieli chroniących młodzież przed uzależnieniem od narkotyków i innych środków psychoaktywnych
 • zwiększenie skuteczności profilaktycznych działań rodzicielskich i nauczycielskich
 • edukacja rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień.

Na zakończenie zajęć odbywa się uproszczona ankieta ewaluacyjna

Rodzaj działań :

burza mózgów, plakat, praca w małych grupach, elementy treningu asertywności scenki, pantomima, używanie rekwizytów , zabawy ruchowe, praca z bajką terapeutyczną,

( uzupełnianie obrazków, tekstów bajki).

Przewidziano dla uczestników materiały informacyjne podsumowujące treść warsztatów w postaci książeczki – bajki terapeutycznej CUKIERKI

 1. Program Wczesnej Profilaktyki Zachowań Agresywnych „Ryczące Lwiątka”

dla dzieci w wieku 4 – 9 lat, czas trwania 2-3 godziny lekcyjne, liczba uczestników 1 grupa (15-28 osób),

Program wczesnej profilaktyki zachowań agresywnych RYCZĄCE LWIĄTKA to zajęcia profilaktyczne w których dorosły podejmuje rozmowę z dzieckiem na temat zagrożeń związanych z zachowaniami agresywnym, uczestnicy zajęć uczą się wyrażania uczuć i rozwiązywania konfliktów poprzez zabawy adekwatne do swoich możliwości percepcyjnych.

Dzieci potrzebują pozytywnych wzorców, autorytetów, dorosłych, którzy akceptują dziecko z jego potrzebami i emocjami, obdarowują je uwagą i darzą szacunkiem. Jedną z przyczyn agresywnego zachowania jest brak ruchu. Dzieci również potrzebują „wentyla” dzięki któremu pozbędą się nagromadzonej złości i nadmiaru energii. Podczas zajęć uczą się obniżać poziom swoich emocji oraz rozładowywać złość poprzez wesołe i kreatywne zabawy np.: wytrząsanie złości, zabawa ze zwierzątkiem symbolizującym złość dziecka, rysunki itp., a także w parach trenują elementy asertywnych zachowań.

W trakcie zabaw dzieci mogą przeżyć coś fascynującego, odreagować , porównać swoje siły z innymi i poznać swoje mocne strony.

Zajęcia zachęcają do nawiązywania kontaktów rówieśniczych i do pracy zespołowej. Dzieci mogą w ten sposób pokonać agresję i odnaleźć wewnętrzną równowagę.

                                 Zakładane cele realizacji warsztatów:

 • przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat zachowań uległych, agresywnych i asertywnych, ich przyczyn i konsekwencji
 • nabycie umiejętności obniżania poziomu emocji
 • nabycie umiejętności asertywnego odmawiania
 • nabycie umiejętności nie ulegania naciskowi grupy rówieśniczej
 • wzmocnienie autorytetu nauczyciela i rodzica w oczach dziecka

         Rodzaj działań :

 • burza mózgów, plakat, praca w małych grupach, elementy treningu asertywności scenki, pantomima, używanie rekwizytów , zabawy ruchowe,
 1. Warsztaty profilaktyczne – DEBATA NARKOTYKOWA

dla dzieci i młodzieży w wymiarze trzech godzin, (przewidziany dla uczniów jednej klasy szkolnej -V-VIII szkoły podstawowe i oraz uczniów klas ponadpodstawowych), dwie osoby prowadzące.

Zgodnie z teorią profilaktyczną opisywany program zawiera 4 wiodące strategie profilaktyczne wg W. Hansena:
• Praca nad przekształceniem przekonań normatywnych.
• Osobiste postanowienie.
• Cenione wartości – zachowania destrukcyjne.
• Wiedza o konsekwencjach.
Warsztaty obejmują:
1. przekazanie podstawowej wiedzy nt szkodliwości i konsekwencji używania narkotyków, procesu uzależnienia.
2. Elementy warsztatów psychologicznych sprzyjające otwartości i poczuciu bezpieczeństwa umożliwiające nawiązanie dobrego kontaktu między uczestnikami, a prowadzącymi.
3. Elementy debaty mające służyć zweryfikowaniu mitów dotyczących używania narkotyków
4. Elementy edukacji prowadzące do zmiany przekonań normatywnych dot. zażywania narkotyków
5. Przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród uczestników spotkania mającej na celu wychwycenie grupy ryzyka i podwyższonego ryzyka
6. Elementy treningu asertywnych zachowań – umiejętność odmawiania i radzenia sobie z naciskiem grupy rówieśniczej.
7. Elementy treningu asertywnych zachowań uczących konstruktywnego rozwiązywania problemu nieśmiałości i oceny grupy rówieśniczej
8. Debata uczestników programu nt co można zrobić aby ograniczyć spożycie narkotyków wśród młodzieży
9. Elementy warsztatów psychologicznych uruchamiające proces decyzyjny uczestników prowadzący do podjęcia decyzji o nie zażywaniu narkotyków
10. Promowanie zdrowego stylu życia, postaw prozdrowotnych.
11. Informacje o telefonach zaufania, placówek zajmujących się problemem uzależnień
12. Odpowiedzi na pytania.
13. Ankiety zwrotne od uczestników.
Rodzaj działań :
Mini-wykłady, „burza mózgów”, odgrywanie scenek – psychodrama, dyskusja kontrolowana, praca w małych grupach, prezentacja multimedialna , świadectwa uczestników.
Przewidziano dla uczestników materiały informacyjno-edukacyjne

 1. Warsztaty radzenia sobie ze stresem „Tylko spokojnie”,

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem mają charakter grupowy, są przewidziane dla uczniów jednej klasy szkolnej – V-VIII szkoły podstawowe i oraz uczniów klas ponadpodstawowych. Zajęcia trwają 3 godz., ilość uczestników do 30 osób Są prowadzone przez dwie osoby.

Realizowane warsztaty zakładają naukę radzenia sobie ze stresem, wzmocnienie poczucia własnej wartości, wzmocnienie wsparcia społecznego oraz przekazanie inf. nt. zdrowego stylu życia, co pośrednio ma przyczynić się do zwiększenia świadomości własnych zachowań i poprzez nabycie nowych umiejętności zmniejszy ryzyko występowania zaburzeń psychicznych.

Model radzenia sobie ze stresem oraz organizacji czasu wolnego oparty jest o założenia teoretyczne psychologii poznawczo – behawioralnej i pozwala uczestnikom na zdobycie nowych umiejętności, jak i wyposaża ich w narzędzia, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości. Warsztaty zawierają również elementy zajęć socjoterapeutycznych ukierunkowanych na wzmocnienie poczucia własnej wartości, budowanie wsparcia społecznego i rozwijanie empatii.

       Ponieważ zajęcia przyczyniają się do lepszego rozumienia i radzenia sobie ze stresem, i zmniejszają ryzyko wejścia w uzależnienie od nikotyny, alkoholu, narkotyków i kompulsywnych zachowań, podnoszą poziom własnej wartości uczestników, sprzyjają zintegrowaniu klasy, tym samym bezpośrednio niwelują wiele z przyczyn zachowań przemocowych dzieci i młodzieży (tj: nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, niskie poczucie własnej wartości, odrzucenie/izolacja w grupie rówieśniczej), jednocześnie zmniejszają ryzyko powstawania i nasilania zaburzeń psychicznych.

         Celem zajęć jest:

– przekazanie uczniom informacji na temat oznak stresu i wpływu na organizm człowieka w tym pułapki uzależnienia

– pomoc w zidentyfikowaniu sytuacji szczególnie trudnych – stresujących w życiu człowieka

– nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem

– pomoc w nazwaniu swoich słabych i mocnych stron i zaakceptowaniu ich

– wzmocnienie poczucie własnej wartości

-nakierowanie na kształtowanie u siebie postawy prozdrowotnej

– udzielenie podstawowych informacji na temat zdrowego stylu życia: dieta, wypoczynek, kondycja fizyczna, używki itp.

– ukazanie wpływu stylu życia na jakość życia.

Rodzaj działań :
Mini-wykłady, „burza mózgów”, odgrywanie scenek – psychodrama, dyskusja kontrolowana, praca w małych grupach,
Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników wypełnia ankietę ewaluacyjną oraz otrzymuje materiały informacyjno edukacyjne.

 1. Trening asertywności ASERTYWNIE NIE AGRESYWNIE

uwzględniający radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych w rodzinie i w szkole dla dzieci i młodzieży, ma charakter grupowy, jest przewidziany dla uczniów jednej klasy szkolnej uczniów jednej klasy szkolnej – V-VIII szkoły podstawowe i oraz uczniów klas ponadpodstawowych (do 30 osób). Zajęcia trwają 3 godz., dwie osoby prowadzące.

Realizowane warsztaty zakładają naukę radzenia sobie z agresją i przemocą, poprzez wzmocnienie zachowań asertywnych.  Zostały one opracowane w oparciu o koncepcję M. Król – Fijewskiej i zakładają edukację nt. postaw przyjmowanych w kontaktach interpersonalnych i ich konsekwencji. Trening zawiera również elementy koncepcji poznawczo – behawioralnej (wg teorii A. Becka) wskazujące na zależność w płaszczyźnie myśli – emocje – zachowanie. Ukazuje to uczniom, że determinantem naszych reakcji i zachowań są wewnętrzne przekonania, które żywimy na temat siebie, innych ludzi i świata.

Uczestnicy uczą się również rozpoznawać emocje i asertywnie je wyrażać. Forma warsztatowa zajęć pozwala na sprawdzenie własnych tendencji w reagowaniu i zdobycie konstruktywnych, akceptowanych społecznie form wyrażania emocji i własnego zdania. Umożliwia poprzez indywidualne doświadczenie poznać korzyści z asertywnego zachowania. Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników wypełnia ankietę ewaluacyjną oraz otrzymuje materiały informacyjno edukacyjne.

Rodzaj działań :
Mini-wykłady, „burza mózgów”, odgrywanie scenek – psychodrama, dyskusja kontrolowana, praca w małych grupach, elementy treningu asertywnych zachowań.

 1. Program profilaktyki uzależnień ,,Dziękuję, nie  palę’’ dla dzieci i młodzieży – profilaktyka nikotynowa,

czas trwania zajęć 3 godz. lekcyjne, ma charakter grupowy, jest przewidziany dla uczniów do 3 klas z poziomu- V-VIII szkoły podstawowe i oraz uczniów klas ponadpodstawowych (do 60 osób). Program profilaktyczny prowadzony przez dwie osoby, obejmuje:

 • Przekazanie podstawowej wiedzy nt szkodliwości i konsekwencji zażywania nikotyny, procesu uzależnienia.
 • Elementy warsztatów psychologicznych sprzyjające otwartości i poczuciu bezpieczeństwa umożliwiające nawiązanie dobrego kontaktu między uczestnikami, a prowadzącymi.
 • Elementy debaty mające służyć zweryfikowaniu mitów dotyczących używania nikotyny
 • Elementy edukacji prowadzące do zmiany przekonań normatywnych dot. zażywania nikotyny.
 • Przeprowadzenie anonimowej ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników spotkania
 • Elementy treningu asertywnych zachowań – umiejętność odmawiania i radzenia sobie z naciskiem grupy rówieśniczej.
 • Elementy warsztatów psychologicznych uruchamiające proces decyzyjny uczestników prowadzący do podjęcia decyzji o nie zażywaniu nikotyny

Promowanie zdrowego stylu życia, postaw prozdrowotnych

Mini-wykłady, „burza mózgów”, odgrywanie scenek – psychodrama, dyskusja kontrolowana, praca w małych grupach, świadectwa uczestników, elementy treningu asertywnych zachowań.
Na zakończenie zajęć rozdanie materiałów edukacyjnych , przeprowadzenie ewaluacji zajęć.

Koszty w/w warsztatów od 450 zł -750zł, w zależności od ilości warsztatów oraz odległości od Łodzi miejsca realizacji ( w tym zawiera się cena materiałów informacyjno-edukacyjnych, ankiet ewaluacyjnych oraz płac osób prowadzących zajęcia, wystawiamy fakturę)