1.Warsztaty doskonalenia dla nauczycieli, kompleksowego rozwiązywania problemów wychowawczych na terenie szkoły z uwzględnieniem roli nauczyciela (jego autorytetu) jako czynnika chroniącego młodzież przed uzależnieniem
       Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli,   jako bardzo ważnego elementu profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży. Program zajęć ma na celu przekazanie nauczycielom niezbędną wiedzę na temat uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym (role dzieci w rodzinie alkoholowej) oraz roli nauczyciela jako ważnego czynnika chroniącego młodzież przed uzależnieniem (ze szczególnym uwzględnieniem jego autorytetu). Omówione będą sygnały świadczące o kontakcie ucznia z alkoholem, sposoby radzenia się w powyższej sytuacji, asertywne techniki stawiania granic uczniowi.

Przedstawiony uczestnikom zostanie model spójnego systemu reagowania grona pedagogicznego na problemy wychowawcze w środowisku szkolnym, w tym m.in. na problemy związane z używaniem alkoholu przez nieletnich. Nauczyciele uczestniczący w spotkaniach będą otrzymywać informatory nt. miejsc profesjonalnej pomocy zajmujących się problemem uzależnienia i współuzależnienia oraz materiały edukacyjne podsumowujące treść warsztatu.

Rodzaj działań: mini-wykłady, „burza mózgów”, dyskusja kontrolowana, praca w małych grupach, elementy treningu asertywnych zachowań, świadectwa uczestników
Czas trwania warsztatów 3 – 4 godz, 2 osoby prowadzące, do 40 uczestników.

 

 

  1. Warsztaty doskonalenia dla nauczycieli, Czyli jak się nie nagadać, a dogadać.

Trening asertywności został opracowany w oparciu o prace M. Król – Fijewskiej.
Zajęcia pozwalają uczestnikom zapoznać się z postawami przyjmowanymi w kontaktach interpersonalnych: postawą uległą, asertywną i agresywną. Omówienie konsekwencji każdej z postaw, jej wpływ na relacje z innymi ludźmi, obraz siebie. Poznanie własnych tendencji w reagowaniu, praktyczny trening budowania asertywnych komunikatów. W tym: asertywna obrona swoich praw, asertywne wyrażanie pochwał i krytyki, asertywne wydawanie poleceń, asertywna odmowa, asertywne wyrażanie własnych przekonań i opinii. Integralną częścią w/w warsztatów będą osobiste treningi uczestników warsztatów w tych polach asertywności gdzie występują problemy z wyrażaniem uczuć, stawianiem granic i zaspokajaniem swoich potrzeb.

Główny cel warsztatów zostanie osiągnięty przez osiągnięcie celów szczegółowych, czyli:

– pomoc w zidentyfikowaniu sytuacji szczególnie trudnych – aktywujących dysfunkcyjne sposoby zachowania

– nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych

– poszerzenie pola samoświadomości i samoakceptacji

– uświadomienie znaczenia i wpływu akceptowania własnej indywidualności na funkcjonowanie własne i w relacji z innymi ludźmi

– nakierowanie grupy na udzielanie wsparcia jednostkom, ekspresję wzajemnej akceptacji

– wzmocnienie poczucie własnej wartości

– rozbudzenie postaw empatycznych względem siebie i innych

– nakierowanie na kształtowanie u siebie postawy prozdrowotnej

– udzielenie podstawowych informacji na temat zdrowego stylu życia

– ukazanie wpływu stylu życia na jakość życia.

Rodzaj działań: mini-wykłady, „burza mózgów”, dyskusja kontrolowana, praca w małych grupach, elementy treningu asertywnych zachowań.
Czas trwania warsztatów 4 – 4,5 godz, dla 20-30 beneficjentów

 

 

           3.Warsztaty doskonalenia dla nauczycieli, radzenia sobie ze stresem

                                                TYLKO   SPOKOJNIE

 

           Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla nauczycieli „TYLKO SPOKOJNIE” mają na celu rozwiązanie problemów związanych ze stresem w miejscu pracy i są zaadresowane do nauczycieli. Projekt stwarza możliwość szkołom (kadra pedagogiczna oraz administracyjna, na skorzystanie z warsztatów psychologicznych nakierowanych na wzmacnianie i budowanie konstruktywnych umiejętności radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. Warsztaty zostaną przeprowadzone na terenie szkoły, co daje wyższą motywację i dostępność dla nauczycieli i innych pracowników do wzięcia udziału w zajęciach, pozwala zwrócić uwagę na specyficzne problemy z jakimi boryka się rada pedagogiczna w danej placówce. Dzięki zajęciom nauczyciele nabędą nowe umiejętności pozwalające im skuteczniej radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Będą mogli modelować prawidłowe i konstruktywne wzorce rozwiązywania sytuacji trudnych w środowisku pracy (dzieci, rodzice) i w domu (rodzina, znajomi) promujące zdrowy styl życia.

 

W skład warsztatu wchodzi część informacyjno – edukacyjna (2 godz.) dotycząca zjawiska stresu, reakcji organizmu na stres oraz sposobów konstruktywnego i destrukcyjnego radzenia sobie ze stresem, część treningu nowych umiejętności (2 godz.) tj. trening rozpoznawania błędów myślowych pozwalający na zmianę myślenia obniżający poziom przeżywanego stresu (oparty o założenia terapii poznawczo – behawioralnej) oraz trening twórczego gospodarowania czasem wynikający ze zdrowego stylu życia i utrzymywania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym (tzw. work-life balance). Ostatnim, również 2 godzinnym modułem warsztatów jest czas przewidziany na rozwiązywanie problemów specyficznych dla danej placówki, prowadzących do zwiększonego poziomu stresu u uczestników warsztatów (np. konflikty wewnątrz rady pedagogicznej, problemy z trudnymi uczniami, konflikty na linii rodzic – nauczyciel itp.). Nauczyciele uczestniczący w warsztatach otrzymają materiały szkoleniowe podsumowujące ich treść oraz wypełnią ankiety ewaluacyjne.

        Rodzaj działań: mini-wykłady, „burza mózgów”, dyskusja kontrolowana, praca w małych grupach, elementy treningu asertywnych zachowań.
Czas trwania warsztatów 5 godz, 2 osoby prowadzące, do 30 uczestników.

 

 

 

Koszty w/w warsztatów od 350 zł -1000zł, w zależności od ilości warsztatów, ilości godzin oraz odległości od Łodzi miejsca realizacji ( w tym zawiera się cena materiałów informacyjno-edukacyjnych, ankiet ewaluacyjnych oraz płac osób prowadzących zajęcia, wystawiamy fakturę)