Warsztaty dla rodziców

uzupełnieniem warsztatów dla dzieci i młodzieży są zajęcia warsztatowo – edukacyjne dla rodziców z profilaktyki uzależnień i promowania prawidłowych postaw wychowawczych – w wymiarze 2 godzin prowadzone przez 2 osoby (do 120 beneficjentów).

O prawidłowej i skutecznej profilaktyce można mówić wyłącznie, gdy równolegle z zajęciami dla dzieci odbywają się zajęcia dla rodziców. Program szkolenia opracowany został przez dr Krzysztofa Wojcieszka z P.A.R.P.A. w Warszawie i ma na celu przekazanie rodzicom podstawowej wiedzy na temat uzależnień i kształtowania właściwej postawy wobec dzieci jako jednego z najważniejszych czynników chroniących młodzież przez uzależnieniem.

Wg badań Hawkinsa nad czynnikami chroniącymi dzieci przed uzależnieniem najsilniejszym czynnikiem chroniącym są silne więzi rodzinne a także autorytet opiekuna, rodzica. Dlatego praca z rodzicami nad prawidłowymi postawami rodzicielskimi, umiejętnością rozwiązywania problemów wychowawczych ma bardzo duży wpływ na zmniejszenie ryzyka używania alkoholu przez młodych ludzi.

Poprzez edukację przekaże się wiedzę na temat uzależnienia się od nikotyny, alkoholu i innych narkotyków , zanalizuje czynniki ryzyka i czynniki chroniące dzieci i młodzież od uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej postawy rodzicielskiej i autorytetu (rodzica ), omówi sygnały mogące świadczyć o kontakcie dziecka z alkoholem i narkotykami, naukę sposobu zachowania się rodzica wobec dziecka będącego pod wpływem alkoholu czy innych narkotyków , udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zajęć , rozdanie informatorów rodzicom na w/w tematy (co zrobić, żeby dziecko nie piło alkoholu czy używało innych narkotyków, jak rozpoznać czy dziecko jest pod wpływem narkotyków), podsumowanie warsztatów, odpowiedzi na pytania, rozdanie informatorów rodzicom na w/w tematy i przeprowadzenie ewaluacji poprzez ankiety zwrotne od uczestników.

Rodzaj działań: mini-wykłady, „burza mózgów”, dyskusja kontrolowana, praca w małych grupach, elementy treningu asertywnych zachowań.

 

Koszty w/w warsztatów od 250 zł -450zł, w zależności od ilości warsztatów oraz odległości od Łodzi miejsca realizacji ( w tym zawiera się cena materiałów informacyjno-edukacyjnych, ankiet ewaluacyjnych oraz płac osób prowadzących zajęcia, wystawiamy fakturę)