Zajęcia szkoleniowo – edukacyjne dla pracowników samorządowych, administracji publicznej, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

Zajęcia w wymiarze 5 godzin prowadzone przez 2 osoby, dla 30 beneficjentów. Zajęcia te są częścią kompleksowego i komplementarnego oddziaływania profilaktycznego w środowisku lokalnym. Mają na celu zintegrowanie działań profilaktycznych wśród społeczności lokalnych Szkolenie obejmuje:

– przekazanie podstawowej wiedzy nt szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu, procesu uzależnienia (sposobu spożywania alkoholu – abstynencja, picie o niskim poziomie ryzyka, picie ryzykowne, picie szkodliwe, uzależnienie) – uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, nikotyny innych narkotyków
– przedstawienie czynników ryzyka i czynników chroniące młodzież od uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem autorytetu oraz pozytywnej grupy rówieśniczej
– młodzież upijająca się – podstawy interwencji
– model rodziny z problemem alkoholowym, role dzieci w tej rodzinie i omówienie konsekwencji tych ról w ich życiu dorosłym
– omówienie roli samorządu lokalnego w promowaniu zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych jako czynnika chroniącego przed uzależnieniem młodych ludzi
– edukację na temat związku ilości punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta z występowaniem problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu (ze szczególnym uwzględnieniem szkód wśród młodych ludzi)

Rodzaj działań: mini-wykłady, „burza mózgów”, dyskusja kontrolowana, praca w małych grupach, elementy treningu asertywnych zachowań.
Na zakończenie zajęć każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet szkoleniowo – informacyjny oraz wypełni ankietę ewaluacyjną.

 

Koszty w/w warsztatów od 350 zł -750zł, w zależności od ilości warsztatów oraz odległości od Łodzi miejsca realizacji ( w tym zawiera się cena materiałów informacyjno-edukacyjnych, ankiet ewaluacyjnych oraz płac osób prowadzących zajęcia, wystawiamy fakturę)