Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.

Sesja interwencyjno-szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta czy gminy, jako bardzo ważnego elementu systemowej profilaktyki alkoholowej dla młodzieży (obok programów profilaktyki alkoholowej, edukacji rodziców i nauczycieli w zakresie uzależnień).
Program szkolenia opracowany został przez dr Krzysztofa Wojcieszka z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie w związku z ogólnopolską akcją „Chrońmy Młodość” i ma na celu spowodowanie, aby konkretni sprzedawcy podjęli praktykę polegającą na: zwracaniu uwagi na wiek klientów usiłujących zakupić alkohol, a po powzięciu podejrzenia co do braku uprawnień (NIEPEŁNOLETNOŚCI) odmawiali sprzedaży.

W nowoczesnych działaniach profilaktycznych rosnącą wagę przywiązuje się do utrudnienia dostępności alkoholu dla tych grup osób, które ponoszą szkody z tytułu jego używania m.in. młodzieży. Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych pozwalają na przekazanie im podstawowej wiedzy nt. szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu dla młodych ludzi w sferze fizycznej, psychicznej, prawnej i społecznej. Uczestnicy zyskują umiejętność asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu nieletnim, zapoznają się z technikami prośby o okazanie dowodu tożsamości, podnoszą poziom kompetencji interpersonalnych i co najważniejsze poprzez zrozumienie konieczności prawnego zakazu sprzedaży alkoholu stają się świadomymi uczestnikami i koalicjantami profilaktyki uzależnień nie tylko z powodu ewentualnych konsekwencji prawno administracyjnych.

Dzięki szkoleniu beneficjenci przekonują się do podjęcia praktyki zwracania uwagi na wiek klientów usiłujących zakupić alkohol.
Powyższe cele zostaną zrealizowane podczas programu profilaktycznego poprzez edukację i trening umiejętności społecznych. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik szkolenia otrzymuje pakiet szkoleniowo – informacyjny, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz wypełnia ankietę ewaluacyjną.

Czas trwania szkolenia – 2 godziny zegarowe

Optymalna liczba uczestników szkolenia – 30-50 osób
Warunki techniczne: nagłośnienie oraz tablica z kredą.

 

Koszty w/w warsztatów od 350 zł -750zł, w zależności od ilości warsztatów oraz odległości od Łodzi miejsca realizacji ( w tym zawiera się cena materiałów informacyjno-edukacyjnych, ankiet ewaluacyjnych oraz płac osób prowadzących zajęcia, wystawiamy fakturę)