Warsztaty asertywności „Czyli jak się nie nagadać, a dogadać

Trening asertywności został opracowany w oparciu o prace M. Król – Fijewskiej.
Zajęcia pozwalają uczestnikom zapoznać się z postawami przyjmowanymi w kontaktach interpersonalnych: postawą uległą, asertywną i agresywną. Omówienie konsekwencji każdej z postaw, jej wpływ na relacje z innymi ludźmi, obraz siebie. Poznanie własnych tendencji w reagowaniu, praktyczny trening budowania asertywnych komunikatów. W tym: asertywna obrona swoich praw, asertywne wyrażanie pochwał i krytyki, asertywne wydawanie poleceń, asertywna odmowa, asertywne wyrażanie własnych przekonań i opinii. Integralną częścią w/w warsztatów będą osobiste treningi uczestników warsztatów w tych polach asertywności gdzie występują problemy z wyrażaniem uczuć, stawianiem granic i zaspokajaniem swoich potrzeb.

Główny cel warsztatów zostanie osiągnięty przez osiągnięcie celów szczegółowych, czyli:

  • pomoc w zidentyfikowaniu sytuacji szczególnie trudnych – aktywujących dysfunkcyjne sposoby zachowania
  • nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • poszerzenie pola samoświadomości i samoakceptacji
  • uświadomienie znaczenia i wpływu akceptowania własnej indywidualności na funkcjonowanie własne i w relacji z innymi ludźmi
  • nakierowanie grupy na udzielanie wsparcia jednostkom, ekspresję wzajemnej akceptacji
  • wzmocnienie poczucie własnej wartości
  • rozbudzenie postaw empatycznych względem siebie i innych
  • nakierowanie na kształtowanie u siebie postawy prozdrowotnej
  • udzielenie podstawowych informacji na temat zdrowego stylu życia
  • ukazanie wpływu stylu życia na jakość życia.

Czas trwania warsztatów 4 – 4,5 godz, koszt indywidualny do uzgodnienia, dla 20 beneficjentów (w tym zawiera się cena materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz płac osób prowadzących zajęcia, wystawiamy fakturę).