Warsztaty radzenia sobie ze stresem „TYLKO SPOKOJNIE” mają na celu rozwiązanie problemów związanych ze stresem w miejscu pracy i są zaadresowane nie tylko dla nauczycieli. Projekt stwarza możliwość szkołom (kadra pedagogiczna oraz administracyjna, na skorzystanie z warsztatów psychologicznych nakierowanych na wzmacnianie i budowanie konstruktywnych umiejętności radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. Warsztaty zostaną przeprowadzone na terenie  szkoły, co daje wyższą motywację i dostępność dla nauczycieli i innych pracowników do wzięcia udziału w zajęciach, pozwala zwrócić uwagę na specyficzne problemy z jakimi boryka się rada pedagogiczna w danej placówce. Dzięki zajęciom nauczyciele nabędą nowe umiejętności pozwalające im skuteczniej radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Będą mogli modelować prawidłowe i konstruktywne wzorce rozwiązywania sytuacji trudnych w środowisku pracy (dzieci, rodzice) i w domu (rodzina, znajomi) promujące zdrowy styl życia.

W skład warsztatu wchodzi część informacyjno – edukacyjna (2 godz.) dotycząca zjawiska stresu, reakcji organizmu na stres oraz sposobów konstruktywnego i destrukcyjnego radzenia sobie ze stresem, część treningu nowych umiejętności (2 godz.) tj. trening rozpoznawania błędów myślowych pozwalający na zmianę myślenia obniżający poziom przeżywanego stresu (oparty o założenia terapii poznawczo – behawioralnej) oraz trening twórczego gospodarowania czasem wynikający ze zdrowego stylu życia i utrzymywania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym (tzw. work-life balance).

Ostatnim, również 2 godzinnym modułem warsztatów jest czas przewidziany na rozwiązywanie problemów specyficznych dla danej społeczności, prowadzących do zwiększonego poziomu stresu u uczestników warsztatów (np. konflikty wewnątrz grupy, problemy z trudnymi uczniami, konflikty na linii rodzic – nauczyciel itp.). Uczestnicy uczestniczący w warsztatach otrzymają materiały szkoleniowe podsumowujące ich treść oraz wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Czas trwania warsztatów 4 – 6 godz., koszt indywidualnie do uzgodnienia (w tym zawiera się cena materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz płac osób prowadzących zajęcia, wystawiamy fakturę). Grupy do 20 osób.

Ceny jednostkowe poszczególnych zajęć i warsztatów nie obejmują kosztów dojazdów i noclegów, które przy kilku zajęciach nie podnoszą znacząco ceny zajęć .